Кога работниот однос може да се стави во мирување? | Правдико

Правдико

   

Кога работниот однос може да се стави во мирување?

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

630getty_HappyasianworkerМирувањето на правата и обврските од работниот однос претставува случај кога работникот поради определени случаи не е на работа, при што тие права и обврски за одреден временски период не се остваруваат (мируваат). При мирување на работниот однос и покрај тоа што во текот на неговото времетраење работникот не ги користи своите права, не значи и престанување на работниот однос.

Мирување на работниот однос на работник избран или именуван на државна или јавна функција

Еден од случаите кога работниот однос се става во мирување е кога работникот е избран или именуван на државна или јавна функција. Оттука на работникот кој е избран или именуван на државна или јавна функција, утврдена со закон, а чие вршење бара привремено да престане да работи кај работодавачот, му мирува работниот однос за време на вршење на функцијата и има право, во рок од 15 дена по престанувањето на функцијата што ја вршел, да се врати на работа кај работодавачот за вршење на работи кои одговараат на неговиот степен на стручна подготовка.

Мирување на работен однос на работник упатен на работа во странство

На работник кој е упатен на работа во странство во рамките на меѓународно-техничка соработка, просветно-културна и научна соработка, во дипломатски и конзуларни претставништва, на стручно усовршување или образование со согласност и за потребите на работодавачот, му мирува работниот однос и има право во рок од 15 дена од денот на престанувањето на работата во странство да се врати на работа кај работодавачот за вршење на работи кои одговараат на неговиот степен на стручна подготовка.

На здравствените работници и здравствените соработници вработени во здравствени установи, упатени во хуманитарни или мировни операции во медицински тимови надвор од територијата на Република Македонија и на воените обврзници од резервниот состав на Армијата на Република Македнија – активен резервен персонал, ангажирани во единиците на Армијата на Република Македонија заради учество во мировни операции надвор од територијата на Република Македонија согласно со закон, а чие упатување, односно ангажирање бара привремено да престанат да работат кај работодавачот во траење од осум месеци, им мирува работниот однос за време додека трае нивното упатување, односно ангажирање и имаат право во рок од 15 дена по престанокот на упатувањето, односно ангажирањето да се вратат кај работодавачот за вршење на работи кои одговараат на нивниот степен на стручна подготовка.

На работник чиј брачен другар е упатен на работа во странство , на негово  барање, му мирува работниот однос и има право во рок од 15 дена од денот на престанувањето на работата на неговиот брачен другар во странство да се врати на работа кај работодавачот за вршење работи кои одговараат на неговиот степен на стручна подготовка.

–ПРАВДИКО–

Поврзани статии:

– Слободни денови кои ви следуват по закон

Препорачуваме

Партнери на Правдико