Која е улогата на Економско-социјалниот совет во РМ? | Правдико

Правдико

   

Која е улогата на Економско-социјалниот совет во РМ?

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

bbbbЕкономско-социјален совет на Република Македонија е релативно нова трипартитна институција која е формирана на крајот од 1996 година.Во изминатиот период Спогодбата за формирање на ЕСС беше потпишана помеѓу Владата на Република Македонија, Сојузот на синдикати на Македонија и Стопанска комора на Македонија.

Промовирањето и поттикнувањето на трипартитниот социјален дијалог на национално и локално ниво, како и на унапредување на бипартитниот социјален дијалог на ниво на претпријатија како и зајакнување на капацитетите на социјалните партнери преку вклучување во сите активности е една од заложбите на Владата на Република Македонија.

Законот за работни односи од 2005 година постави законска рамка за функционирањето на социјалниот дијалог на бипартитно и трипартитно ниво. Законот утврдува правила за создавање на организации на работници и работодавачи како и за колективното договарање и работните односи помеѓу двете страни. Законот дава основа и за создавање на Економско Социјалниот Совет (ЕСС).

Согласно Законот за работните односи деј­но­ста на Еко­ном­ско-со­ци­јал­ни­от со­вет се те­мели на по­тре­ба­та за три­стра­на со­ра­бо­тка ме­ѓу Вла­да­та на Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја (во на­та­мош­ни­от текст: Вла­да­та), син­ди­ка­ти­те и здру­же­ни­ја­та на ра­бо­то­да­ва­чи­те, во ре­ша­ва­ње­то на еко­ном­ски­те и со­ци­јал­ни­те пра­ша­ња и проб­ле­ми.

На ден 25 август 2010 година Владата на Република Македонија,  репрезентативното здружение на работодавачите (Организација на работодавачи на Република Македонија)  и репрезентативните синдикати (Сојузот на синдикатите на Република Македонија и Конфедерацијата на Слободни синдикати на Република Македонија) и на територијата на Република Македонија, склучија Спогодба за основање на Економско-социјалниот совет.

Функции и надлежности на ЕСС

Економско-социјалниот совет има советодавно-консултативна улога при креирање и имплементација на економски и социјални стратегии и политики и ќе има влијание  во создавањето на услови за економска и социјална стабилност во земјата.

Согласно наведените функции, Советот разледува прашања и дава мислења, предлози и препораки до Владата на Република Македонија за одредени прашања од областа на :

–          економскиот развој;

–          политики на пазарот на трудот;

–          политика на плата и цени;

–          трудот  и социјалното осигурување;

–          социјалната заштита;

–          здравствената заштита;

–          животната средина,

–          фискалната политика;

–          работни услови и заштита на работно место;

–          образование, култура и стручно оспособување,  и

–          други области кои имаат влијание на економско-социјалните интереси на работниците и работодавачите.

ЕСС  во рамки на своите надлежности :

– дава мислења, предлози, препораки и заклучоци на сопствена иницијатива или на барање на било кој од социјалните партнери, Владата на Република Македонија, во рамките на овластувањата утврдени со Законот за работните односи и оваа спогодба;

– разгледува и дава предлози за ратификација на меѓународни трудови стандарди, согласно со Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот бр.144  за трипартитни консултации;

– ги спроведува и следи обврските кои произлегуваат од ратификацијата на Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот бр.144  за трипартитни консултации  и другите меѓународни стандарди на трудот;

– го утврдува составот на трипартитната делегација за годишната меѓународна конференција на трудот и други трипартитни тела и

–  формира работни тела (одбори и комисии).

ЕСС дава мислења, предлози и препораки по предлози на закони и други прописи, национални стратегии и програми кои се во врска со економско -социјалните интереси на работниците и работодавачите, пред истите да бидат разгледувани од страна на Владата на Република Македонија, при што мислењата по однос на законите од областа на работните односи, вработувањето, пензиско и инвалидското осигурување и безбедноста и здравјето при работа се задолжителни.

Структура на Советот

ЕСС е составен од 12 членови и тоа:

– четири члена именува Владата на Република Македонија;

-четири члена именуваат репрезентативните здруженија на работодавачите на територијата на Република Македонија и

-четири члена именуваат  репрезентативните синдикати  на територијата на Република Македонија.

Мандатот на членовите на ЕСС трае четири години со можност за повторно именување.

Членови на ЕСС кои се именуваат од страна на Владата на Република Македонија се: министерот за труд и социјална политика, министерот за финансии, министерот за економија и заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања.

Секој член на ЕСС има свој заменик.

Заменик член на министрите од став 1 на овој член во ЕСС се замениците министри, а за заменик член на заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања е лицето кое тој го определува.

Управување 

Економско- социјалниот совет ја има следнава структура на управување:

  • претседател и двајца заменици на претседателот
  • секретар

Со седницата на Советот раководи претседателот на Советот. Претседателот на Советот е министерот за труд и социјална политика, кој е член на Советот по функција.

Во отсуство на претседателот, со седницата раководи еден од неговите заменици, кои наизменичо ќе ги определува претседателот на Советот.

Претседателот на Советот го претставува и застапува Советот пред надлежните органи и јавноста, ги свикува седниците, предлага дневен ред, ја координира и усогласува работата.
Секретарот не е член на Советот. Тој е стручно лице вработено во Министерство за труд и социјална политика, назначено од министерот за труд и социјална политика. Секретарот  на Советот врши административно – техничките работи и му помага на претседателот на Советот во комуникацијата и одржување на седниците на Советот.
Седницата на Советот се одржува доколку присуствуваат најмалку три члена од Владата на Република Македонија и по три члена од социјалните партнери.

Одлучување во Советот

Советот мислењата, предлозите и препораките ги усвојува со консензус , од вкупниот број на членови на Советот присутни на седницата од Владата и социјалните партнери. Советот мислењата по усвоените документи од својата надлежност ги доставува до Владата на Република Македонија, соодветните министерства и другите органи на државна управа.

Согласо одредбите на Спогодбата, за одделни прашања Советот може да формира постојни или повремени работни тела.Во рамките на Советот се формирани две работни групи и тоа :

  1. работна група за работни односи и вработување;
  2. Работно тело за коорпоративно општествена одговорност.
Извор:http://www.orm.org.mk

Препорачуваме

Партнери на Правдико