Колективни Договори | Правдико

Правдико

Колективни Договори

Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанствотоКолективен договор на Министерството за ОдбранаКолективен договор на Министерството за внатрешни работиКолективен договор на друштвата од друго монетарно посредување и дејноста на посредување во работењето во хартии од вредност и стокови договориКолективен договор за култураКолективен договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата и во дејноста одмор и рекреација на децатаКолективен договор за заштитните друштва на МакедонијаКолективен договор за вработените од тутунското стопанствоКолективен договор за вработените од индустријатаКолективен договор за вработените од градежната и градежната и дрвната индустријаКолективен договор за јавните претпријатија од гранката енергетикаКолективен договор за енергетикаКолективен договор за вработените од градежната индустријаКолективен договор за вработените од индустријатаКолективен договор за вработените од прехрамбената индустријаКолективен договор за вработените од сообраќајот и врскитеКолективен договор на Управата за јавни приходиКолективен договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправаКолективен договор за општествени организации и здружанија на граѓаниКолективен договор за угостителствотоСпогодба за утврдување за најниската основна платаКолективен договор за уредување на правата, обврските и одговорностите од работен однос во ПИОМОпшт колективен договор за јавниот секторКолективен договор за шумарствотоКолективен договор за вработените во земјоделство и прехрамбена индустријаКолективен договор за здраствената дејностКолективен договор за социјална заштитаКолективен договор за вработените во хемиската индустријаКолективен договор за кожарската индустријаКолективен договор за комуналната дејостКолективен договор за средно образованиеКолективен договор за основното образованиеKолективен договор за правата и обврските на работниците и работодавачите од работен однос во дејноста згрижување и воспитание на децата и во дејноста одмор и рекреација на децата.

Партнери на Правдико