Насоки за пополнување на МПИН пресметка за користење на ослободување за придонеси и персонален данок врз основа на новите мерки за вработување | Правдико

Правдико

   

Насоки за пополнување на МПИН пресметка за користење на ослободување за придонеси и персонален данок врз основа на новите мерки за вработување

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

g_ujp-nova1Со измените и дополнувањата на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на РМ“, бр.56/15), предвидена е можноста работодавачот од приватниот сектор, по претходно поднесено барање до Агенцијата за вработување, да биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход, доколку ги исполни одредени услови пропишани со законот.

Еден од условите е работодавачот да нема неисплатени плати, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци повеќе од два последователни месеци, што се докажува со потврда издадена од Управата за јавни приходи од страна на работодавачот или по пат на размена на податоци по службена должност преку Агенцијата за вработување (види повеќе на http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/517)

Ослободување од плаќање на ПДД и социјални придонеси

Работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на персонален данок на доход (ПДД) и придонеси од задолжително социјално осигурување за невработено лице до 35 години возраст, кое што претходно немало заснован работен однос или невработено лице до 35 години возраст кое имало претходно заснован работен однос, но пред вработувањето согласно со оваа мерка немало заснован работен однос најмалку три месеци.

Ослободувањето од плаќање на придонесите и ПДД на месечна основа се однесува до просечна бруто-плата за претходната година објавена од Државниот завод за статистика, а разликата над просечната бруто-плата за придонесите и ПДД ја пресметува и плаќа работодавачот.

Ослободување од плаќање на социјални придонеси

Работодавачот ќе користи ослободување од плаќање на придонеси на задолжително социјално осигурување за:

  1. невработено лице на возраст од 35 до 50 години, кое во последните 15 години било најмалку 10 години невработено и најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос согласно со мерката;
  2. невработено лице на возраст над 50 години; и
  3. невработено лице со социјален ризик, односно лице кое е родител на три или повеќе деца и кое најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос; самохран родител и член на еднородителско семејство кое најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос; приматели на социјална парична помош; деца без родители и родителска грижа; жртви на семејно насилство; инвалидно лице со утврдена инвалидност согласно со Закон за вработување на инвалидни лица и лице со утврдена намалена работна способност или професионална неспособност за работа за 50% согласно со прописите од пензиското и инвалидското осигурување; професионални војници на кои им престанал работниот однос согласно со Законот за служба во Армијата на РМ; и родители на деца со пречки во развојот кои се корисници на посебен додаток најмалку три месеци пред вработувањето согласно со мерката.
  4. невработено лице на возраст над 58 години кое во последните две години пред вработувањето согласно со мерката, немало засновано работен однос.

Ослободувањето од плаќање на придонесите за горенаведените категории на лица, на месечна основа се однесува до просечна бруто-плата за претходната година објавена од Државниот завод за статистика, а разликата над просечната бруто-плата за придонесите ја пресметува и плаќа работодавачот.

Ослободување од плаќање на придонеси и/или ПДД за самовработено лице

Ослободувањето од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход се однесува и за самовработено лице кое се вработило согласно со мерките од овој закон.

Престанување на правото на користење на мерките

Користењето на мерките од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност ќе престане доколку работодавачот кој по вработувањето на лица согласно со мерките, има долг по основ на неисплатена плата, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци за два последователни месеци. Работодавачот во тој случај е должен да го плати износот на средства за кој бил ослободен од плаќање за изминатиот период.

Начин на пополнување на МПИН пресметка

За користење на ослободувањето од плаќање на придонесите и/или ПДД, во полето 3.23 – „Ознака на надлежен орган-обврзник за пресметка и уплата“ на клиентскиот софтвер (преземи нова верзија http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81) потребно е да внесете една од наведените шифри во зависност од категоријата во која припаѓа невработеното лице:

Screenshot_3

 

Останатите полиња во МПИН пресметката се пополнуваат на вообичаениот начин.

Приказ на ослободувањето во Декларацијата за прием

Износот на ослободувањето од плаќање на придонесите и/или ПДД се прикажува во Декларацијата за прием во делот „Рефундирање на придонеси и ПД“ и тоа во секоја колона поединечно по вид на придонес и персонален данок на доход.
Збирниот износ од делот „Рефундирање на придонеси и ПД“ го намалува пресметаниот износ за плаќање во полето „Вкупен износ на социјални придонеси и персонален данок“.

Препорачуваме

Партнери на Правдико