Определување управител на станбена зграда и неговите обврски | Правдико

Правдико

   

Определување управител на станбена зграда и неговите обврски

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

згради-17Ако во станбена зграда има повеќе од двајца сопственици на посебни делови и повеќе од осум посебни делови, сопствениците на посебните делови можат да определат со станбената зграда да управува управител. Одлуката за определување на управител е донесена кога за неа гласале повеќе од половина од сопствениците на посебните делови.  Управителот на станбената зграда ги застапува сопствениците на посебните делови во работите што се однесуваат на управувањето со станбената зграда и води сметка за остварување на правата и обврските што произлегуваат од договорот за управувачки услуги.

Во станбените згради во кои не е определен управител ниту е регистрирана заедница на сопственици до определувањето на управител или регистрирање на заедница на сопственици, сопствениците на посебните делови се должни самите да обезбедат извршување на сите работи што според овој закон спаѓаат во делокругот на управувачките услуги.

Права и обврски на управителот

Управителот ги има следниве права и обврски:

1) ги извршува одлуките на сопствениците на посебните делови;
2) се грижи за редовно одржување и функционирање на заедничките делови;
3) ги застапува сопствениците на посебните делови во работите на управување и во име на одделни сопственици поднесува тужба за ослободување од обврската за плаќање, односно тужба за задолжување за плаќање на трошоците и издатоците на сопственикот на посебниот дел;
4) ги застапува сопствениците на посебните делови пред управните органи во работите на издавање на дозволи и согласности и во постапките за упис на недвижностите и други управни постапки, во врска со станбената зграда и земјиштето, како и за други работи поврзани со  управувањето;
5) подготвува план за одржување на станбената зграда, план со динамика за спроведување на овој план и се грижи за спроведување на планот;
6) подготвува пресметка на трошоците на управување на станбената зграда и ги распоредува трошоците меѓу сопствениците на посебните
делови;
7) ги прима уплатите на сопствениците на посебни делови врз основа на месечна пресметка и ги плаќа обврските од договорите склучени со
трети лица;
8) ги информира сопствениците на посебните делови за својата работа и им доставува месечни и годишни пресметки;
9) изготвува годишен извештај за управување со објектот;
10) во согласност со одредбите од овој закон стопанисува со резервниот фонд;
11) врши набројување и нумерирање на становите и го пријавува уписот на податоците во органот што ги води јавните книги на недвижностите и
12) треба да ги познава стандардите и нормативите за пристапност на лица со хендикеп во станбениот објект.

Тековно одржување

Управителот е должен редовно да се грижи за вршење на поправки од помал обем (замена на сијалици, приклучоци, мали молерски работи, замена на резервни делови и слично) на заедничките делови на станбената зграда. Трошоците за овие поправки ги поднесуваат сопствениците на посебните делови сразмерно на големината на нивните посебни делови. Извршувањето на овие работи  управителот го врши според настанатите потреби и по свое наоѓање и за извршените работи е должен во рок од 15 дена да состави писмен извештај и да го достави на собирот на сопственици.

Односи сопственик – управител

sign-lease-contract1Односите меѓу сопствениците и управителот се уредуваат со договор за вршење на управувачки услуги. Договорот за вршење на управувачки услуги се склучува за период не подолг од две години. Договорот за вршење на управувачки услуги е склучен кога е потпишан од страна на управителот и овластените претставници избрани од мнозинството на сопствениците на посебните делови, со одлука донесена на собир на сопствениците на станбената зграда кои донеле одлука за определување на управител.

Договорот за вршење управувачки услуги има дејство и на сопствениците кои не го потпишале договорот или гласале против именувањето на овластените претставници за склучување на договорот, како и врз сите правни следбеници на сопствениците на посебните делови.

Исполнување на обврски

Сопствениците на посебните делови се должни редовно и навремено да ги плаќаат на управителот договорените надоместоци за одржување
и други видови надоместоци. Управителот доставува писмена опомена до сопствениците на посебните делови кои доцнат со плаќањето.

Известување на собирот на сопственици

Управителот е должен за својата работа да достави извештај до собирот на сопственици најмалку еднаш годишно.  Покрај оваа обврска , управителот може да поднесе и вонреден извештај за работата до сопствениците на посебните делови, доколку тие побараат од него или самиот да одлучи за тоа.

Увид во договор склучен со трети лица

На барање на секој сопственик на посебен дел, но не повеќе од еднаш месечно, управителот е должен да му овозможи увид во договорот
склучен со трети лица за извршување на работи поврзани со функционирање и одржување на станбената зграда, во сметководствените исправи што се однесуваат на договорот, деловните односи на управителот со трети лица и на состојбата на резервниот фонд на станбената зграда.

Месечна пресметка за трошоците

Управителот на секој сопственик на посебен дел е должен во тековниот месец за претходниот месец да му издаде пресметка за трошоците за редовно одржување. Во пресметката за трошоците управителот е должен оддлено да го прикаже секој трошок за работењето и одржувањето за целата станбена зграда и на одделните делови на кои се однесува пресметката, висината на месечниот надоместок во резервниот фонд,
надоместокот за управувачките услуги и други плаќања, како и за состојбата на резервниот фонд за целата станбена зграда.

По исклучок  доколку по приемот на пресметката на трошоците за редовно одржување сопственикот на посебен дел не ги надомести трошоците за испорачана електрична енергија, управителот е должен без одлагање во целост да ги исполни паричните обврски спрема трето лице за трошоците за испорачана електрична енергија и да поднесе тужба за задолжување на плаќање на трошоците за испорачана електрична енергија против сопственикот на посебниот дел кој не ги надоместил истите.

Потврда за состојбата на неплатените обврски

На барање на сопственикот на посебен дел, управителот е должен да му издаде потврда за состојбата на неплатените обврски.  Трошокот за издавање на потврдата  не се смета за трошок на вршење на управувачки услуги.

Раскинување на договорот за вршење на управувачки услуги

torncontractСопствениците на посебните делови можат во секое време да го раскинат договорот за вршење на управувачки услуги. За раскинување на договорот за вршење на управувачки услуги сопствениците на посебните делови донесуваат одлука за која гласале повеќе од половина од сопствениците на посебните делови. Одлуката се објавува на огласна табла на видно место во станбената зграда на денот на нејзиното донесување. Примерок од одлуката се доставува до управителот и до Регулаторната комисија за домување. Рокот за раскинување на договорот за вршење на управувачки услуги не може да биде подолг од два месеца, а започнува да тече по истекот на осум дена од денот на објавувањето на одлуката на огласната табла. Во овој рок сопствениците се обврзани да изберат друг управител или да формираат заедница на сопственици.

Во случај кога управителот постапува спротивно на законот или на договорот за вршење на управувачки услуги, а инспекторите за домување во општините и општините во градот Скопје или орган на кривично гонење повел постапка против управителот, сопствениците на посебните делови можат да го раскинат договорот без отказен рок.

Управителот во секое време може да го раскине договорот за вршење на управувачки услуги со писмено известување, со отказен рок во траење не подолго од два месеца. Отказниот рок почнува да тече од денот кога управителот му го доставил писменото известување на собирот на сопствениците или на надзорниот одбор.

Обврски на управителот при престанување на управувањето

На денот на престанување на договорот за вршење на управувачки услуги управителот е должен да изготви завршен извештај за своето работење кој содржи и детален финансиски извештај. Средствата евидентирани на сметката на денот на престанување на договорот управителот е должен да ги пренесе на сметката што за станбената зграда ја отворил новиот управител во рок од осум дена.

По престанување на договорот за вршење на управувачки услуги управителот е должен да му ги достави на новиот управител сите договори, дозволи и другите исправи што се однесуваат на управување со станбената зграда и да ги извести сите обезбедувачи и изведувачи кои извршуваат набавка, односно вршат услуги за станбената зграда.

–ПРАВДИКО–

 

Препорачуваме

Партнери на Правдико