Остварување на правата од работниот однос и судска заштита | Правдико

Правдико

   

Остварување на правата од работниот однос и судска заштита

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Employee_Rights-480x280Работодавачот е должен на работникот да му обезбеди работа, за којашто страните се договориле во договорот за вработување,  како и да му обезбеди соодветно плаќање за вршењето на работата. Исто така работодавачот мора да обезбеди услови за безбедност на животот и здравјето на работниците во согласност со посебните прописи за здравје и безбедност при работа и да ги преземе неопходните мерки со кои се гарантира дека на секој работник му е дадена доволна обука соодветна на посебните карактеристики на работата, водејќи сметка за неговата стручна подготовка и искуство.

Согласно Законот за работни односи работниците имаат право да бараат обезбедување на нивните права од страна на работодавачот како и право да бараат судска заштита пред надлежните судови.

Доколку работникот смета дека работодавачот не му ги обезбедува правата од работниот однос или крши кое било од неговите права од работниот однос има право да поднесе писмено барање до работодавачот кршењето да го отстрани, односно да ја исполни својата обврска. Ако работникот смета дека со писмена одлука на работодавачот е прекршено неговото право, има право во рок од осум дена од врачувањето на одлуката со која било прекршено правото, да бара од работодавачот истото да го отстрани.

Ако работодавачот во натамошниот рок од осум дена по врачувањето на писменото барање на работникот не ги исполни своите обврски од работниот однос, односно не го отстрани кршењето на правото, работникот може во рок од 15 дена да бара судска заштита пред надлежниот суд.

employees-rights-lawyer-attorneyВо случај на откажување на договорот за вработување, работодавачот може да го откаже договорот само ако постои основана причина за отказ поврзана за однесувањето на работникот (лична причина на страна на работникот), поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски (причина на вина) или ако причината е заснована на потребите на функционирањето на работодавачот (деловна причина).

Против одлуката за отказ на договорот за вработување работникот има право на приговор до органот на управување, односно работодавачот, во рок од осум дена од денот на добивањето на одлуката за отказ на договорот за вработување.

Кога не е донесена одлука по приговорот, во рок од осум дена од денот на поднесувањето на приговорот или кога работникот не е задоволен со одлуката донесена по приговорот. во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката по приговорот, работникот има право да поведе спор пред надлежниот суд.

Без оглед на роковите  работникот може паричните побарувања од работниот однос да ги остварува непосредно пред надлежниот суд.

Неизбраниот кандидат за вработување кој смета дека при изборот била прекршена забраната на дискриминација, во рок од 15 дена од приемот на известувањето од страна на работодавачот може да бара надомест на штета пред надлежниот суд.

Судска пракса:

– Доколку работникот како тужител пред да бара судска заштита се нема обратено со писмено барање до тужениот со цел работниот спор да се реши спогодбено односно во конкретниот случај да бара трансфорамација на работниот однос од определено на неопределено време, поднесената тужба во таков случај судот ќе ја отфрли како недозволена. (АПЕЛАЦИОНЕН СУД – ШТИП, 05.10.2011 год. РОЖ 1224/11 од 05.10.2011 година.)
– Тоа што работникот не го исвестил директорот во рок од 48 часа дека е на боледување, меѓутоа го сторил наредниот ден, не може да претставува основа дека работникот сторил повреда на работниот ред и дисциплина во смисол на член 81 став1 точка 6 од ЗРО.(АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, РОЖ бр.47/11 од 10.05.2011 година.)
– Ако работодавачот со правилник предвидел рок во кој се врши проверка на резултатите од работењето на работникот, по тој основ не може да му престане работниот однос на работникот пред истекот на овој рок.(Пресуда на Врховен суд на РМ, Рев. бр. 100/2008)

–ПРАВДИКО–

Поврзани статии:

–  Кои се основани и неосновани причини за отказ

–  Откажување на договорот за вработување со и без отказен рок

–  Кривична одговорност при непочитувањето на правата од работните односи

– Права и обврски кои произлегуваат од договорот за вработување

Препорачуваме

Партнери на Правдико