Остварување на правата од задолжително здравствено осигурување | Правдико

Правдико

   

Остварување на правата од задолжително здравствено осигурување

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

health_insuranceОсигурените лица правата од задолжителното здравствено осигурување ги остваруваат во управна постапка врз основа на уредно доставено барање комплетирано со попратна документација.

Барањето комплетирано со попратна документација осигуреното лице го доставува до Подрачната служба на Фондот каде е пријавено во задолжително здравствено осигурување.

Подрачната служба на Фондот како првостепен орган ќе ја започне постапката за донесување на решение со утврдување на фактичката состојба врз основа на барањето и доказите (прилозите) кон барањето.

Подрачната служба Решението треба да го изготви во рок од 30 дена, а доколку е потребно мислење од лекарска комисија на Фондот, во рок од 45 дена од денот на доставување на барањето и истото да го достави до странката.

Осигуреното лице против решението на првостепениот орган има право да поднесе жалба во рок од 15 дена од приемот на решението до Министерот за здравство на Република Македонија кој решава во втор степен.

Против конечното решение на Министерот за здравство може да се води управен спор пред Управен суд на РМ.

Доколку Подрачната служба на Фондот не го донесе Решението за остварување на право од задолжително здравствено осигурување, односно не донесе Решение за одбивање на барањето во законски утврдениот рок подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на законскиот рок за донесување на Решението, да поднесе барање за донесување на Решението преку архивата (писарницата) на Фондот до Директорот на Фондот.

Барањето се поднесува на пропишан Образец на барање – БД (Барање за донесување  на  решение по поднесено барање за остварување на право од задолжително здравствено осигурување) при што Директорот на Фондот е должен да донесе Решение во рок од 5 дена.

Сите обрасци на барања за остварување на правата од здравствено осигурување се достапни на шалтерите во подрачните служби и на веб страната на Фондот од каде што можат да се превземаат или електронски да се пополнуваат.

Извор: http://www.fzo.org.mk/

Препорачуваме

Партнери на Правдико