Правила на користење | Правдико

Правдико

Правила на користење

Веб порталот  www.pravdiko.mk  е во сопственост на Александар Георгиев како Главен уредник и Владимир Дракалски како веб дизајнер и техничка поддршка. Сите корисници на овај веб портал треба да се придржуваат кон наведените услови за користење.

Правдико цели кон презентирање  на точни и вистинити информации од областа на правото, и со нивното користење Вие  прифаќате и се согласувате дека веб порталот  ПРАВДИКО и неговите сопственици не преземаат никаква одговорност за евентуални грешки во текстовите или на било која од информациите кои се наоѓаат на www.pravdiko.mk.

Користењето на информациите кои се наоѓаат на веб порталот ПРАВДИКО  го правите на сопствена одговорност, со тоа што сајтот и неговите сопственици не можат да се сметаат за одговорни за било каков вид на штета настаната од нивното користење.

Не е дозволено преземање на содржини или  делови од нив без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО. Текстовите на кои не е назначен извор или на кои на крајот од текстот стои –ПРАВДИКО– подлежат на авторски права согласно Законот за авторски и други стварни права, при што секое неовластено користење на истите, и непридржување кон правилата на користење подлежи на тужба.

Правен застапник на веб порталот ПРАВДИКО е Адвокатската канцеларија -“Калица” од Битола.

Партнери на Правдико