Правдико

   

Правни мислења

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.
Правен интерес на работник со тужба да бара поништување на одлука за утврдена штета причинета од него на работодавачотПризнавање на долгТрошоци за објава на пресудаВременска важност на закон-пропис -општ акт кој е укинат со одлука на Уставен судУкинување на потврда за правосилност и извршност на извршна исправаПресуда врз основа на признаниеАмнестијаСнабдување со топлинска енергија, надомест за ангажирана моќностУтврдување на висината на плата на вработените во судовите кои вршат помошно-технички работи а кои немаат статус на судски службенициПрестанок на вработување на јавен службеник - Примена на Закон за јавен службеникДозволеност на ревизија во спорови за исполнување, раскинување, поништување и ништавност на договори за доживотна издршкаЗастареност на побарувањето на неплатени придонеси за пензиско и инвалидско осигурувањеОпределување на вредноста на предметот на спорот за надомест на штета согласно Законот за граѓанска одговорност за навреда и клеветаНадоместок за експроприрана недвижностНадомест на штета причинета од каснување на куче скитникВозач почетникНадлежност за одлучување, враќање на одземени ствари, предмет на прекршокОтстапување од судска практикаУтврдување на вредноста на предметот на споротТрошоци на постапкатаПостапка по приговор против решение на нотар со кое се дозволува извршувањеДоставување на писменаИзјава на обвинет за откажување на некое од правата од член 206 став 1 од ЗКПБришано правно лице-застапникУсловно одлагање на плаќање на глобатаНедозволеност на ревизија во спорови од мала вредност - член 438 став 4 в.в. со член 372 став 5 од ЗППДозволеност на ревизија во работни спорови - член 372 став 2 точка 6 в.в.со член 372 став 3 точка 3 од ЗППУтврдување на одговорност за надомест на штета по член 166 од ЗООУсловно одлагање на плаќање на глобатаПриговор против заклучок на извршителПрестанок на работен однос на работник како организатор или учесник во нелигитимен штрајкПренос на извршните предмети од судовите во надлежност на извршителите и нотаритеПравно на надомест на трошоци за поднесен одговор на жалбаПостапување по вонредните правни лекови поднесени во постапките започнати пред отпочнување на примена на ЗКППостапка за порамнување и посредувањеОткажување на договори за вработување од деловни причиниОснов за поднесување барање за изземање од страна на судијаОбврска на Јавниот обвинител да даде мислење за барањата за укинување и замена на определената мерка притвор, поднесени од обвинетите и нивните бранителиНиштовност на договорот за награда за адвокатски услуги склучен помеѓу адвокат – полномошник и странкаНедозволеност на ревизија против одлуки на Вишиот управен судНедозволеност на ревизија во спорови од мала вредност - член 438 став 4 в.в. со член 372 став 5 од ЗППНедозволеност на жалба против одлуки на Врховниот суд на Република МакедонијаНадомест на штета од незаконита градбаНадомест на штета во случај на неовластено користење на електрична енергијаНадомест на нематеријална штета на учесниците на безбедносните сили и на членовите на нивните семејстваМала материјална штета според законот за безбедност во сообраќајот на патиштатаИзвршување кое зависи од настапувањето на некој услов – член 20 од Законот за извршувањеЗастарување на регресно побарувањеЖалби изјавени против одлуките на Управниот судДозволеност на ревизија-член 372 став 2 точка 6 во врска со член 438 став 4 од Законот за парничната постапкаДозволеност на ревизија во работни спорови - член 372 став 2 точка 6 в.в.со член 372 став 3 точка 3 од ЗППДозволеност – недозволеност на барање за заштита на законитоста против одлука на судот пред денот на примената на законот за измени и дополнувања на Законот за управните споровиOснов за право на регрес на Друштвото за осигурување

Партнери на Правдико