СЈО распиша оглас за вработување 30 советници и соработници | Правдико

Правдико

Виртуальное казино Vavada предлагает своим посетителям множество азартных игр, включая популярные слоты, рулетку и покер, а также другие развлечения. Главные достоинства Vavada - это простота использования интерфейса и обширный ассортимент игровых автоматов. Казино Vavada привлекает пользователей разнообразием бонусов и акций. Необходимо помнить о потенциальных рисках, связанных с азартными играми, и важно играть ответственно, устанавливая разумные лимиты на ставки.

   

СЈО распиша оглас за вработување 30 советници и соработници

© Copyright 2022 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.
Врз основа на член 120д и член 120ѓ од Законот за јавнообвинителска служба (Сл. весник на РМ бр. 62/15, Сл. весник бр. 231/15 и Сл. весннк бр. 11/2016) в. в. член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Пречистен текст Сл. весник бр. 167/15), Јавното обвинителство за гонење на кривнчни дела поврзани и кои ироизлегуваат од содржината на незаконского следење на комуникациите Скопје, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 1/17

за вработување иа определено време за следните работни места:

I. Јавнообвинителски службеници:
1 Виш јавнообвинителски советник 5 (пет) извршители
2. Советник информатичар (eдeн) извршител
3. Советник економист 4 (четири) извршитсли
4. Виш стручен јавнообвинитслски соработник 3 (три) изврштсли
5. Стручен јавнообвинителски соработник 2 (два) изврнштели
6. Соработник економист (еден) извршител
7. Соработник преведувач (еден) извршител
8. Помлад Јавонобвинителски соработник 6 (шест) извршители
9. Помлад соработник 2 (два) извршители
10. Самостоен јавнообвинителски референт дактилограф 5 (пет) извршители
11. Помлад референт извршител во одделение за финансиски истраги. 1 (еден) извршител

11. Лица кои вршат технички и помошни работи:
12. Доставувач 2 (два) извршители
13. Хаус мајстор 1 (еден) извршител
14. Работинк во бифе 1 (еден) извршител

Кандидатите за секое од наведените работни места, потребно е да ги исполнуваат следните Општи услови:
-да е државјанин на Република Македонија,
-активно да го користи македонскиот јазик,
-да е полнолетен,
-да има општа здравствена способност за работното место и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Уверението за државјанство и потврдата дека со правосилна судска пресуда не е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност да не бидат постари од 6 шест месеци, a лекарското уверение да не биде постаро од 1 година на денот на објавување на огласот.

Покрај Општите услови, кандидатите е потребно да ги исполнуваат и Посебните услови (соодветни стручни квалификации, работно искуство и посебни работни компетенции) за соодветно работно место и тоа:

1. Јавнообвинителски службеници (т. 1 т. 11)
-за работното место под реден број 1, кандидатите треба да имаат најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Правен факултет; со положен правосуден испит; најмалку 3 години работно искуство во струката; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЈ1ТС со максимум 3 поени, БУПАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 2, кандидатите треба да имаат најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Факултет од областа на комјутерски науки; најмалку 3 години работно искуство во струката; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 3, кандидатите треба да имаат најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен Факултет од областа на економските науки; најмалку 3 година работно искуство во струката; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 4, кандидатите треба да имаат најмалку 300 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Правен факултет; со положен правосуден испит; најмалку 2 години работно искуство во струката; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестори на A2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 5, кандидатите треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен Правен факултет; со положен правосуден испит; најмалку 1 година работно искуство во струката; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 6, кандидатите треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен Факултет од областа на економските науки; најмалку 1 година работно искуство во струката; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 7, кандидатите треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен Филолошки факултет на група англиски или албански јазик и книжевност; најмалку 1 година работно искуство во струката; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 8, кандидатите треба да имаат најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Правен факултет, Факултет за безбедност или друг факултет од областа на општествените науки; со или без работно искуство; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција, на Al (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 9, кандидатите треба да имаат најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Факултет од областа на општествените науки; со или без работно искуство; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција, на Al (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЈ1 ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 10, кандидатите треба да имаат најмалку вишо или средно образование; најмалку 3 години работно искуство во струката; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција, на Al (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФДЦФ, ТЕФ, или Гете Сертификат;

-за работното место под реден број 11, кандидатите треба да имаат најмалку вишо или средно образование; со или без работно искуство; активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција, на Al (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете Сертификат;

II. Лица кои вршат технички и иомошни работи (т. 12 1. 14)
-за работното место под реден број 12, кандидатите треба да имаат најмалку вишо или средно образование, со најмалку 5 години работно искуство и положен возачки испит од најмалку „Б” категорија;
-за работното место под реден број 13, кандидатите треба да имаат најмалку средно образование, со или без работно искуство;
-за работното место под реден број 14, кандидатите треба да имаат најмалку средно образование, со или без работно искуство.

Работниот однос се заснова на определено време, до укинување на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите.

Основната нето плата за работните места под реден број 1, 2 и 3 изнесува 28. 500, 00 денари, во месечен износ.
Основната нето плата за работното место под реден број 4 изнесува 25. 300, 00 денари, во месечен износ.
Основната нето плата за работното место под реден број 5, 6 и 7 изнесува 24. 400, 00 денари, во месечен износ.
Основната нето плата за работното место под реден број 8 изнесува 23. 100, 00 денари, во месечен износ.
Основната нето плата за работните места под реден број 9 изнесува 21. 800, 00 денари, во месечен износ.
Основната нето плата за работното место под реден број 10, 11, 12, 13 и 14 изнесува 18. 200, 00 денари, во месечен износ.

Работни часа 40 неделно
Работни денови: од понеделник до петок
Работно време од 08, 30 до 16, 30 часот
Дневна пауза од 12, 30 до 13, 00 часот

Кандидатите се должни да поднесат Пријава за вработување во која ќе наведат на кое работно место се пријавуваат, Кратка биографија CV и Докази за исполнување на општите и посебните услови во оригинал или во копија заверена кај нотар.
Рокот за пријавување трае 5 работни дена од денот на последното објавување во дневен весник (не сметајќи го денот на објавување).

Пополнетата пријава заедно со CVто и со доказите за исполнување на општите и посебните услови, кандидатите се должни да ги достават до Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите или преку пошта со препорачана пратка со назнака “за Оглас бр. 1/17” на следната адреса:
Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите ул. Франклин Рузвелт бр. 34 во Скопје.

Ненавремена пријава или пријава со непотполни документи нема да биде предмет на разгледување.
Изборот ќе се изврши во рок од 15 дена по истекот на рокот за пријавување.

Лице за контакт: Марија Костадинова
Контакт телефон: 02 6092854
Јавно обвинителство за гонење на крнвични дела иоврзанм и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите Скопје

Извор: Факултети.мк

Партнери на Правдико