Управни спорови | Правдико

Правдико

   

Управни спорови

© Copyright 2020 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.
Штитеници родени на територија на Република Македонија- Услов за прием на државјанствоШтета од извршување на оспорениот актЦарински обврзник со привремен престој во РМУтврдување на износот на царинатаУтврдување на даночната обврскаУставно загарантирани праваУслови за ослободување на трговец поединецУслови за менување или укинување на правосилно решениеУслови за запишување во катастар - Упис на странско лицеУслови за запишување во катастарУслов за враќање на цена на производ со скриени недостатоциУрбано-санациони мерки – срушен објектУрбано-санациони мерки – помошен објектУпис на факултет - Дополнителна квота по основ на припадностУкинување на решение за услови за градбаУверение за потекло на увезени стокиТужба за управен спорТрајно исклучување од факултетТечење на апсолутен рок за обнова на постапкатаТехничка грешка при снимање на недвижностиСтранки во постапката за доделување на градежно земјиштеСтока што не се произведува во Република МакедонијаСтока предмет на царински прекршокСтечај над правно лице(1)Стекнување на државјанство по основ на бракСтаж остварен во странствоСтавање под старателство на малолетно лицеСоцијална парична помош – губење на правотоСогласност од сосопственици – Пренамена на тавански просторСогласност на урбанистички планСогласност на сопственицитеСледење на процес на производствоРок за пријавување за излезРок за важење на просторно и урбанистички плановиРешение за услови за градбаРешение за разрешување од функцијаПромена на презимеПромена на аконтација – Данок на доходПроектна документација – Услови за градбаПродавачот како даночен обврзникПрогресивна стапка на персонален данок од доходПриход по основ на договор за делоПридонеси за пензиско и инвалидско осигурувањеПривремено увезени стокиПресметување на камата на данок од доходПренамена на целта за извршена експропријацијаПреклузивен рок –исправка на податоциПредлог за определување истражни дејствијаПредлог за експропријацијаПредлог за враќање во поранешна состојба(1)Право по основ на невработеностПраво на сопственик на постоен станбен објектПочеток на извршувањеПостоење на веродостојност од настанување на штетаПостапување исклучиво во рамките на барањето – денационализацијаПоништување на решение за прием во државјанствоПоништување на решение за експропријацијаПоништување на правосилно решение за експропријација - Согласност на поранешниот сопственикПоништување на правосилно решение за експропријацијаПогрешна примена на материјалното правоПогрешна правна поукаПовторување на управно судска постапкаПовреда на законот во корист на осигуреникотПоврат на царина – Спогодба помеѓу РМ и ЕУПоврат на царина – квалитет на стокаПлаќање на придонеси како услов за стекнување право на пензијаПаричен надоместок на плата за време на привремена спреченост за работаПаричен надоместок за телесно оштетувањеПаричен надоместок на инвалид на трудОценка на законитоста на управниот спорОтпис по пат на исправка- Наплата на побарувањаОткажување од барањеОспорување на услови за градбаОснови за докажување на државјанство- Извод од матична книга на родениОснови за докажување на државјанствоОснова за пресметување на данок од добивкаОснов за донесување – актот е извршенОслободување од плаќање царинаОслободување од персонален данок на доход- Нотарска дејностОслободување на невработено лице - Персонален данокОпределување на предметот по барање на странкатаОпределување на корисникот на експропријацијаОдобрение за подготвителни работи за градење на објектОдобрение за градба- УривањеОдобрение за градбаОдлука на наставно-научниот совет на факултетитеОдлагање на извршување – Не постои акт кој станал извршенОдлагање на извршување – Јавен интересОдземање патна исправа - Донесување на решениеОданочени приходиОгласување за ништовно решение за уписОвластување на Народна банкаОбнова на постапка – нови доказиОбврска за плаќање на данок од ништовен договорНово решение во обновена постапкаНадоместок за одземен имотНадлеженост на Центарот за социјални работиМолчење на администрацијаКонцесија за користење на ловиштеКамата како надомест на штета – Поврат на данокЈавен правобранител и јавен обвинител како странки во управен спорИсправка на грешки од технички карактер со заклучокИмот отстапен под закана и присилбаИзвршување на престација - Оспорен актИзвршување на конечен управен актЗдобивање со правото на инвалидска пензијаЗапишување во катастар на недвижностиЗаинтересирано лице како странка во постапкатаЗаинтересирано лице - денационализацијаЖалба против заклучок за исправкаДоспеаност со конечно решениеДополнително запишување на смрт во матична книга на умрениДневен промет уплатен на жиро сметкаДиректор на мешовито и приватно претпријатие- исплата на пензијаДанок на промет на недвижности и права- Доспеаност на обврскатаДанок на промет на недвижности и права - Даночна основаДанок на промет на недвижности и праваДанок на имот- Утврдување на пазарна вредностДанок на додадена вредност- РегистрацијаДанок на добивка по основ на вложени средства од странски лицаГранична линија помеѓу две катастарски парцелиГрадба во близина на споменик на култураГодишен данок на доход од вршење на адвокатска дејностВршење на самостојна дејностВршење на занаетчиска дејностВршење на адвокатска дејност - Распоредување по национална класификација на дејностиВремени мерки – Услов за основаностВремени мерки – Прекршочна постапкаВремени мерки – одложување на извршувањеВремени мерки – Вообичаени животни критериуми и сваќањаВонреден правен лек – референдумБрачен другар како земјоделски осигуреникБрак склучен според верски обичаиБарање поднесено од лице кое не е странкаБарање за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост на кое постои право на користење на правни лица стекнато со надоместБарање за огласување на решение за ништавноАдиминистративна таксаАдвокат како советник на функционерАвторски и сродни права – право на жалба

Партнери на Правдико